นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า heygoody illustrate-emoji-woman-technologist.svg

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบาย”) ออกโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" "เรา" หรือ "ของเรา") ในฐานะนายหน้าประกันภัยซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ heygoody เพื่อแจ้งให้ ผู้สนใจหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ผู้ติดต่อสอบถาม หรือบุคคลใดที่เข้าเยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์("คุณ"หรือ "ลูกค้า") ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงสิทธิของคุณตามกฎหมาย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอันได้แก่
(1) การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับการให้บริการหรือธุรกรรมแก่คุณ
(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
(3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น
(4) ฐานประโยชน์ที่สำคัญเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ
(5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับดำเนินกิจกรรมบางอย่างในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะดำเนินการขอรับความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ รายละเอียดการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เช่น บัญชีไลน์ บัญชีเฟสบุ๊ค บัญชีอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณแจ้งหรือใช้ในการล็อกอินหรือใช้เพื่อติดต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท) ภาพโปรไฟล์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ลายมือชื่อ เสียง ภาพถ่าย ข้อมูลด้านอาชีพ สถานที่ทำงานและสถานะการจ้างงาน ข้อมูลด้านรูปแบบการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียนรถยนต์และประวัติการขับขี่ รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การสมัครเป็นสมาชิก รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก ข้อมูลการใช้รหัสส่วนลด การสะสมคะแนน การเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายของสมาชิก รหัสหรือหมายเลขสมาชิก
 • รายละเอียดของยานพาหนะ: ใบอนุญาตขับขี่ รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียน จังหวัดที่จดทะเบียน ยี่ห้อรถ รุ่น ปีที่ผลิต ปีจดทะเบียนของยานพาหนะ หมายเลขตัวถัง ขนาดเครื่องยนต์หรือซีซี และน้ำหนักสุทธิของยานพาหนะ รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์เพิ่มเติมและอุปกรณ์ตกแต่ง 
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการ: เช่น รายละเอียดประกันภัยที่ทำไว้ในอดีต หรือในปัจจุบัน ประวัติการ     เคลมประกันภัย ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดบริษัทประกันภัย เบี้ยประกันภัยและวิธีการชำระเบี้ยประกัน ระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย (ตั้งแต่วันเอาประกันและวันสิ้นสุดการเอาประกัน)  รายละเอียดเบี้ยประกัน เหตุผลในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จำนวนงวด จำนวนเงินที่จ่ายต่องวด และภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามแต่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภท 
 • ข้อมูลการสื่อสาร: เช่น บันทึกเสียงหรือบันทึกสายสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับบริษัท ข้อมูลการสอบถาม การโต้ตอบระหว่างคุณกับบริษัท ข้อมูลการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา ข้อมูลจากการแจ้งเคลมประกันภัย แบบสอบถาม การแสดงความเห็น การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การขอใช้สิทธิต่างๆของคุณ การตั้งค่าการสื่อสารของคุณ 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการชำระเงิน: เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกใช้ รายละเอียดอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระที่คุณเลือก ข้อมูลสถานะและประวัติการชำระ
 • ข้อมูลการตลาด: เช่น การตั้งค่าทางการตลาดของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทคาดว่าคุณอาจสนใจและการอ้างถึง/การอนุมานจากพฤติกรรมของคุณและ/หรือตามการโต้ตอบ การปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท หรือกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • ข้อมูลอื่นใดที่ให้แก่บริษัท: เช่น ข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับคุณ และสามารถระบุตัวตนของคุณได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น: บริษัทอาจเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น(เช่น สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู้ขับขี่อื่น ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้รับผลประโยชน์) ตามที่คุณนำส่งและ/หรือเปิดเผยแก่บริษัท เพื่อติดต่อหรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท รวมถึงเพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอกและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดตามความประสงค์ของคุณ
  คุณรับรองและยืนยันว่าคุณได้แจ้งถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทตามนโยบายฉบับนี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรับทราบแล้ว รวมทั้งคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หากจำเป็น) หรือรับรองว่าสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการนำส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทได้ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากมีความเป็นไปได้ในการผสานข้อมูลใด ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ บริษัท จะถือว่าข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่ผสานกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ข้อมูลศาสนา (ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชนที่นำส่งแก่บริษัท) ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงข้อมูลความพิการของคุณ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความประสงค์ของคุณ โดยในกรณีที่บริษัทต้องดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทจะดำเนินการบนพื้นฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเว้นแต่สามารถอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายอื่นใดซึ่งอนุญาตให้บริษัทดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณนำส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของบุคคลที่สามแก่บริษัท คุณรับรองและยืนยันว่าคุณได้แจ้งถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทตามนโยบายฉบับนี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรับทราบแล้ว รวมทั้งคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หากจำเป็น) หรือรับรองว่าสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการนำส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทได้ตามกฎหมาย

บริษัทจะเก็บ รวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถ ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลในกรณีที่มีความจำเป็น หรือเมื่อบริษัทมีฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บ รวบรวมได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัทจะไม่เก็บ รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามจำเป็น หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามที่กฎหมายกำหนดหรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายนั้น บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือประมวลผลเท่าที่บริษัทมีฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมรองรับ

บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับคุณปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณและบริษัทหรือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณสนใจ ดังนี้

 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ: เช่น เพื่อทำการสำรวจ วิจัย วิเคราะห์ การประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท การรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริการ
 • การให้บริการ: เช่น เพื่อการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบข้อเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณกำลังทำการเปรียบเทียบ หรือมีข้อซักถาม รวมถึงการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ เพื่อการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับกรมธรรม์ การจัดทำและการจัดการกรมธรรม์ การดำเนินการกับเบี้ยประกันและการชำระเบี้ยประกัน
 • การโฆษณาและการตลาด เช่น เพื่อทำการตลาด การสื่อสาร ประกาศ ข่าวสาร เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นต่างๆ และการแจ้งข้อมูล ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด และของรางวัลจากบริษัท รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ส่วนลด) งานกิจกรรมและงานกิจกรรมในด้านความร่วมมือ / การเป็นพันธมิตร และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำการตลาดแบบตรงและการทำการตลาดเฉพาะบุคคล เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นแบบกำหนดเป้าหมาย เพื่อดำเนินการและจัดการการลงทะเบียนบัญชีและการลงทะเบียนกิจกรรมของคุณ เพื่อดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อดำเนินการในด้านความสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อทำการวิจัยทางการตลาด และประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านตัวแทนของบริษัท
 • การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ: เช่น เพื่อเก็บรักษาบันทึกการเรียกเก็บเงินลูกค้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของคุณ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อทำการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท การตรวจสอบและการเก็บบันทึกการตรวจสอบ เพื่อเก็บบันทึกทางธุรกิจและอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการ และรักษาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อดูแลการจัดการธุรกิจภายในสำหรับข้อกำหนดการปฏิบัติงานภายใน นโยบายและขั้นตอนของบริษัท
 • เพื่อการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์ของบริษัทกับคุณ: เช่น เพื่อแจ้งข้อมูลแก่คุณ การสื่อสารทางข้อความ (SMS) หรืออีเมล หรือแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่คุณแจ้งหรือใช้ในการล็อกอินหรือใช้เพื่อติดต่อกับบริษัท เพื่อส่งจดหมายหรือเอกสาร เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับคุณ การแจ้งเตือนต่ออายุประกันภัยแก่คุณการจัดการกับข้อซักถามข้อร้องเรียน คำขอใช้สิทธิ หรือเรื่องร้องเรียนอื่นใดที่คุณอาจมี
 • เพื่อการยืนยันตัวตนของคุณ: เช่น เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามกระบวนการที่ต้องรู้จักลูกค้า และระบุตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง (KYC) หรือในกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณจากบัญชีดำ การฟอกเงิน และการก่อการร้าย เพื่อให้เข้าถึงบัญชีของคุณจากการลงทะเบียน การยืนยัน การระบุตัวตนและการรับรองความถูกต้องของคุณ หรือตัวตนของคุณและการลงนาม เพื่อยืนยันตำแหน่งของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ และเพื่อเก็บคำถามรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในภายหลังสำหรับกรณีผ่านทางออนไลน์ หรือมือถือ
 • การปกป้องประโยชน์ของบริษัท: เช่น เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัท การใช้สิทธิและการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เมื่อจำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกันและตอบสนองการร้องเรียนที่เป็นการทุจริต และเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการระบุธุรกรรมที่มีการทุจริต การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลต้องห้าม (sanction list) การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและบันทึก การจัดการสินทรัพย์ ระบบและการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอันตรายซึ่งอาจเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อการตรวจสอบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท การติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัท สำหรับการอ้างอิงและใช้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินคดี
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย: เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดี หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อบริษัท มีความเห็นสมควรว่า บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ความร่วมมือตามกฎหมาย การดำเนินการ คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หลักจรรยาบรรณ และนโยบายภายในของบริษัท และ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน การใช้สิทธิและการโต้ตอบข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อเก็บรักษาบันทึกและแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาท เพื่อประมวลผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อประมวลผลกิจกรรมการรายงานเครดิต และการกำกับดูแลและการรายงานภาษี การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 • การทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัท: เช่น เพื่อการบริหารงาน การดำเนินงาน การติดตามงาน การตรวจสอบ และจัดการแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคุณในแพลตฟอร์มของบริษัท ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาในแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบที่มีอยู่และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • การทำธุรกรรมขององค์กร: ในกรณีที่มีการขายกิจการ โอนกิจการ การควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างกิจการหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทอาจโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งราย อันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
 • การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: เช่น การตรวจสอบบันทึกกิจกรรมเครือข่าย เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับข้อมูล การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวโยงกับการบำรุงรักษาข้อมูล
 • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
  ทั้งนี้ บริษัทใช้ข้อมูลละเอียดอ่อนเฉพาะในบางผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นเท่านั้น :
  • ข้อมูลศาสนา : โดยบริษัทอาจได้รับข้อมูลศาสนาซึ่งติดมากับภาพหรือสำเนาบัตรประชาชนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน การนำส่งภาพหรือสำเนาบัตรประชาชนของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น:
   หมายเหตุ: บริษัทอาจขอให้คุณนำส่งภาพหรือสำเนาบัตรประชาชนของคุณในบางผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็น โดยบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลศาสนาของคุณแต่อย่างใด และเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว คุณอาจปิดบังโดยขีดหรือปิดทึบลงบนข้อมูลศาสนาก่อนนำส่งภาพหรือสำเนาบัตรประชาชนแก่บริษัท
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลความพิการ : เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับใบเสนอราคากรมธรรม์ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือกระบวนการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การดำเนินการเรียกสินไหมทดแทน การชำระสินไหมค่าสินไหมทดแทน

ทั้งนี้กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ หรือดำเนินการใด ๆเพื่อคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุและและคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนั้นเมื่อมีการร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการดำเนินกิจกรรมบางอย่างในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะดำเนินการขอรับความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น:

 • กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือกรุงศรี: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือกรุงศรี
  *คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อผู้รับข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีที่หัวข้อรายชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ผ่านทางลิงก์นี้:
  https://www.krungsri.com/getmedia/3cf230ad-438f-4701-8f85-d6c06ec28bb9/ks-one-privacy-notice-full-th.pdf.aspx
 • พันธมิตรทางธุรกิจ: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทได้ร่วมมือเพื่อเสนอหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ เช่น บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา และการสื่อสาร เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของคุณยิ่งขึ้น และ/หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และ โปรโมชันต่างๆที่เหมาะสมแก่คุณ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ผ่านทางลิงค์นี้ https://www.heygoody.com/ourpartners
 • ผู้ให้บริการ: บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามบริษัท และเพื่อสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าวอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามบริษัท เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูล ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์และผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการบริหารความเสี่ยง ผู้ให้บริการให้ข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูล ผู้ให้บริการโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ตอบคำถามผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการจัดส่งข้อความ (SMS) หรืออีเมล ผู้ให้บริการเครือข่ายแพลตฟอร์มที่ใช้สนับสนุน ผู้ให้บริการด้านการจัดการทั่วไป ผู้ให้บริการด้านการติดตามทวงถามหนี้และติดตามหนี้สิน ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และการขนส่ง ผู้สื่อข่าวและประชาสัมพันธ์
 • บุคคลที่สามอื่น ๆ : บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้รับจากบริษัท รวมถึงนายหน้า ตัวแทน และผู้แทนจำหน่ายที่ได้ส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณแก่บริษัท ตัวกลางผู้ให้บริการจัดการการชำระเงินของคุณ และผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรของบริษัท ผู้ค้ำประกัน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้จัดหาเงินทุนในกรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ตัวแทนการติดตามทวงถามหนี้และการยึดทรัพย์สิน
 • บุคคลที่สามที่คุณอนุญาตหรือมีคำขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอมของคุณหรือตามคำขอของคุณ
 • ผู้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ซื้อ (รวมถึงตัวแทนและที่ปรึกษา): ในกรณีที่บริษัทตั้งใจจะขายส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจของบริษัทหรือสินทรัพย์ของบริษัท หรือถ้าบุคคลที่สามได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่บริษัทขาย โดยบริษัทจะแจ้งผู้ซื้อว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น
 • หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็น: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็น เช่น
  • เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อตอบสนองต่อหมาย หมายศาล การตรวจสอบของรัฐบาลหรือการสอบสวน การขอบังคับใช้กฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ คำสั่งทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท การใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือกรณีที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิในการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น ๆ ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือจัดการกับการฉ้อโกง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในประเทศไทย และอาจโอนไปยังประเทศอื่นนอกประเทศไทย บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไปยังบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเครดิตและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่นที่ยังไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด กรณีดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมตามภาระหน้าที่กฎหมายของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอไม่ว่าประเทศใดก็ตาม

บริษัทจะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บ รวบรวมและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่คุณสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่านั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือตามนโยบายบริษัท หรือตามข้อกำหนดเรื่องการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น เรื่องการเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม เพื่อใช้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอการเปิดเผยซึ่งการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการแก้ไข: เมื่อคุณพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
 • สิทธิในการลบหรือทำลาย: คุณมีสิทธิร้องขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้อื่น ความมั่นคงปลอดภัย สัญญาที่มีอยู่ต่อบริษัทรวมถึงไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้: คุณมีสิทธิร้องขอการให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เห็นว่าการใช้ข้อมูลของคุณไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือขอระงับการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการคัดค้าน: คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงนั้นด้วย
 • สิทธิในการถอนความยินยอม: หากคุณเคยให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่กฎหมายให้คุณมีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้องค์กรอื่นโดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท และ (ข) กรณีบริษัทได้รับความยินยอมจากคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ
 • สิทธิในการร้องเรียน: คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทขอโอกาสจัดการแก้ไขสิ่งที่คุณกังวลก่อนที่คุณจะติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ บริษัทขอให้คุณติดต่อบริษัทเป็นอันดับแรกเพื่อพูดคุยแก้ไขในสิ่งที่คุณกังวล

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณตามที่กำหนดอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และบางกรณีบริษัทสามารถปฏิเสธคำขอของคุณด้วยเหตุผลที่เหมาะสม โดยคุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่อยู่ในหัวข้อ “ติดต่อสอบถาม”

บริษัทอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว ตามการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทประกาศบนเว็บไซต์ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบ หรือขอความยินยอมจากคุณอีกครั้ง หากมีการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือหากบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน และผู้รับบริการอื่น ๆ ของบริษัทอาจพบลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยบริษัทมุ่งมั่นให้มีการเชื่อมโยงเฉพาะกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีระบบป้องกันที่ดีซึ่งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ กรณีนี้บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะรวบรวมโดยบุคคลที่สามนั้นซึ่งไม่ใช่บริษัท และจะอยู่ภายใต้ประกาศ/นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นด้วย (ถ้ามี) นอกจากนโยบายบริษัทฉบับนี้ กรณีนี้บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบหากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามทุกข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการร้องเรียนเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือหากคุณมีข้อสอบถามหรือต้องการขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อ:

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400