ประกันอุบัติเหตุ heygoody ใจดี๊ดี ฟรีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

728 คน
แชร์
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 25 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

heygoody ใจดี๊ดี ฟรีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

จำนวนจำกัด 3,000 กรมธรรม์เท่านั้น

ข้อตกลงความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์คุ้มครอง

1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองภายในวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2566 จำกัด 3,000 กรมธรรม์

2. ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องมีอายุรับประกันตั้งแต่ 15 - 70 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย

3. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเบอร์มือถือตลอดระยะเวลารายการ

4. รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดนี้เป็นรายละเอียดโดยสรุป โปรดศึกษาผลประโยชน์ความคุ้มครองฉบับเต็ม คลิก ดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่ www.bangkokinsurance.com

5. ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิ์เอาประกันภัยได้รับข้อความยืนยันการให้ความคุ้มครองจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6. ผู้เอาประกันจะได้รับ SMS จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นสิ่งยืนยันความคุ้มครอง หลังจากได้รับการยืนยันการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย

7. รายละเอียดผู้รับประโยชน์ จะถูกระบุเป็นทายาทโดยธรรมเท่านั้น

8. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556

9. ติดต่อเรื่องสินไหมทดแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย ได้ที่ โทร. 0 2285 8888 และหากมีข้อสงสัยติดต่อ สายด่วนประกันภัย 1186

ข้อยกเว้นความคุ้มครองฉบับย่อ

1. การกระทำอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

4. การแท้งลูก เว้นแต่เงื่อนไขตามกรมธรรม์

5. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด

8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

9. การก่อการร้าย

10. สามารถศึกษาข้อยกเว้นความคุ้มครองฉบับเต็ม คลิก

แชร์
แชร์
แชร์
chevron-down