แฮปปี้สุดขีด ลุ้นมอลลี่ บินฟรีไปโตเกียวกับ heygoody

1943 คน
แชร์
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 01 เม.ย. 67 - 31 พ.ค. 67

ลุ้นบินไปญี่ปุ่นฟรี หรือลุ้นรับ Mega Space Molly Lamborghini Limited edition  และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่า 317,880 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ หรือ ประกันการเดินทาง

 • ผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรายเที่ยว รับ 1 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์
 • ผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรายปี หรือ ประกันรถยนต์ รับ 5 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-นาริตะ ชั้นประหยัด 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (มูลค่าไม่เกิน 35,000 บาทต่อ 1 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 70,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 Mega Space Molly 1000% Lamborghini Limited edition จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 39,990 บาท
 • รางวัลที่ 3 Mega Space Molly 400% Lamborghini Limited edition จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 11,990 บาท รวมมูลค่า 47,960 บาท
 • รางวัลที่ 4 กระเป๋าเดินทาง heygoody x ease around Limited edition ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,999 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 99,980 บาท
 • รางวัลที่ 5 กระเป๋า tote bag #heyintrovert จาก 5 ศิลปิน introvert ชื่อดังที่ร่วมออกแบบมูลค่า 1,199 บาท จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 1 ใบรวมมูลค่า 59,950 บาท

เงื่อนไขการจัดกิจกรรม

 1. ผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ประกันรถยนต์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ heygoody.com ทุกกรมธรรม์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567 – 31 พ.ค. 2567 ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลดังนี้
  • ผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรายเที่ยว รับ 1 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์
  • ผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรายปี หรือ ประกันรถยนต์ รับ 5 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด จำกัดเป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้ โดยผู้โชคดีต้องแจ้งรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายใน 15 วันหลังจากประกาศรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อและจะติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป กรณีผู้ชนะกิจกรรมไม่ได้ยืนยัน การรับรางวัล
 4. ผู้โชคดีที่ยืนยันการรับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มายังบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ตามที่กำหนด
 5. หากผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการรับรางวัล
 6. หลังจากมีการจับรางวัลแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เจ้าของกรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ หรือประกันรถยนต์ ยกเลิกกรมธรรม์ได้เฉพาะกรณีมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 7. พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขรายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 ผู้โชคดีสามารถเลือกวันที่ต้องการเดินทางได้แต่จะต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ - นาริตะ ภายในปี 2567 เท่านั้น โดยมูลค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องไม่เกิน 35,000 บาทต่อที่นั่ง หากผู้โชคดีเลือกเลือกตั๋วเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าของรางวัลผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง และจะต้องแจ้งวันที่ต้องการเดินทางภายใน 30 มิถุนายน 2567 หากไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปแทน
 • ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลรางวัลที่ 2, 3, 4 และ 5 ทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทเท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากทางผู้โชคดีได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการขนส่งของบริษัทขนส่ง
 • ผู้โชคดียินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์รายการในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้โชคดีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการจับรางวัล

จับฉลากรางวัลวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด พร้อมประกาศผลผ่าน heygoody Facebook Fan page และเว็บไซต์ www.heygoody.com และต้องยืนยันข้อมูลภายใน 28 มิถุนายน 2567 ใบอนุญาตเลขที่ 172/2567 ออกให้ ณ อำเภอเมืองนนทบุรี

แชร์
แชร์
แชร์
chevron-down